Vplyv hĺbky zavedenia elektród kochleárneho implantátu na výsledky vnímania reči: Systematický prehľad

Nedávno publikovaná štúdia hodnotila 215 vedeckých článkov z rokov 1997 až 2022, v 23 z nich sa popisuje výkonnosť reči v závislosti od hĺbky zavedenia elektródy do kochley.

V 7 z týchto článkov sa nezistila žiadna významnosť, ale väčšina 15 z týchto vedeckých článkov zaoberajúcich sa hĺbkou zavedenia uvádzalo pozitívny a významný vplyv hĺbky zavedenia na rečový výkon používateľa s implantovanou kochleou.

Úvod

Kochleárna implantácia (KI) poskytuje elektrickú stimuláciu spôsobom, ktorého cieľom je pokryť väčšinu neurónových elementov vo vnútri kochley. Dosahuje sa to fyzickým umiestnením elektródového krytia ďaleko za bazálny závit. Kochleárna implantácia dokáže navrátiť sluch nepočujúcim avšak výsledky kvality počutia sa u jednotlivých pacientov môžu líšiť. Ako veľmi sa však líšia, to už závisí od rôznych faktorov. Hĺbka zavedenia elektród je jedným z faktorov. Hoci sa o tom na konferenciách iných značiek KI diskutuje alebo sa to spochybňuje, vedecké správy hovoria v prospech filozofie hlbšieho zavádzania elektród. Rakúska spoločnosť MED-EL poskytuje kochleárne elektródy, ktoré sú v spomínanej štúdii najldhšie.

Vedecká Metóda

V rámci výskumu sme uskutočnili systematický prehľad literatúry o vplyve hĺbky zavedenia elektród kochleárneho implantátu na výsledky vnímania reči. Na analýzu boli vybrané články na túto tému publikované v rokoch 1997 až 2022 podľa vyhlásenia PRISMA.

Výsledky

Do tohto systematického prehľadu literatúry bolo zaradených 23 článkov. V pätnástich článkoch sa uvádzala pozitívna korelácia/trend medzi hĺbkou zavedenia elektród a výsledkami reči. Päť článkov neuviedlo žiadnu koreláciu, zatiaľ čo 1 článok uviedol negatívnu koreláciu. Nižšie nájdete odkaz, na ktorom si môžete prečítať celý nedávno uverejnený článok.

https://journals.lww.com/onojournal/fulltext/2023/12000/effect_of_cochlear_implant_electrode_insertion.6.aspx?context=latestarticles

Diskusia

Neprekvapilo nás, že aj v prípade tenkej modiolárnej elektródy od spoločnosti Cochlear implantovanej skupine pacientov bola pozorovaná jasná pozitívna korelácia medzi hĺbkou zavedenia elektródy (rozsah: 350°-450°) a skóre sluchu. To dokazuje, že bez ohľadu na značku KI alebo typ elektródy, ak sa elektrická stimulácia poskytuje hlboko v kochlei, tak pacient pociťuje lepšiu kvalitu sluchu. Týmto hlbokým vložením sa sa získava viac neuronálnych elementov pokrývajúcich široký rozsah frekvencií a to prináša pacientom najlepší prínos zo zariadenia. To je to, čo nazývame prínosom úplného kochleárneho pokrytia. Na podporu nášho tvrdenia je v literatúre dostatok správ o distribúcii teliesok špirálových ganglií až do 680° uhlového zasunutia.

Záver

Hĺbka zavedenia elektródy kochleárnych implantátov musí byť vnímaná ako posudzujúci faktor, ktorý prispieva k lepšiemu vnímaniu reči a počutiu.