Výrobca kochleárnych implantátov z Rakúska

Už viac ako 30 rokov je spoločnosť MED-EL medzinárodne uznávaným príkladom syntézy výskumu a vývoja v oblasti medicínskej technológie. Nové kompendium poskytuje pútavý prehľad najdôležitejších výskumných oblastí spoločnosti.

Translačný výskum v medicíne znamená prechod od základného výskumu ku klinickej aplikácii výsledkov výskumu a naopak, transfer z klinických otázok na vedecké. Tento prechod výstižne popisuje slogan „Od lavice k lôžku“.

Pojem „translačný výskum“ sa často spája s globálnymi korporáciami a univerzitnými výskumnými centrami. Spoločnosť MED-EL z Innsbrucku dokazuje, že rakúske kapacity patria medzi najlepšie v tejto oblasti. Už v roku 1975 vedci Ingeborg a Erwin Hochmair, v tom čase na Technickej univerzite vo Viedni, položili základy produktu, ktorý pomohol tisícom ľudí znova počuť, a tým bol kochleárny implantát V roku 1990 DI Dr. Ingeborg Hochmairová spolu so svojím manželom Prof. Dr. Erwin Hochmairom založili spoločnosť MED-EL v Innsbrucku v Rakúsku, rodinnú firmu, v ktorej je od vtedy výkonnou riaditeľkou a vedúcou vývoja. V súčasnosti má spoločnosť viac ako 2200 zamestnancov v 30 pobočkách po celom svete a ponúka rastúci sortiment sluchových implantátov a systémov, ako aj ďalšie produkty stimulujúce nervový systém.

Spoločnosť MED-EL neustále investuje značnú časť svojich ročných výnosov do výskumu a vývoja – približne 15 až 20 percent.

Medicínsky problém s vedeckou odpoveďou

Hluchota a veľmi ťažká porucha sluchu ovplyvňujú kvalitu života, schopnosť komunikácie, a tým aj sociálnu participáciu dotknutých. Avšak konvenčné načúvacie prístroje nedokážu poskytnúť dostatočnú pomoc každému s poruchou sluchu. A práve na tieto prípady reaguje filozofia spoločnosti MED-EL. Rakúska spoločnosť chce prekonať poruchu sluchu ako komunikačnú bariéru. Na dosiahnutie tohto cieľa vyvinula pestrú škálu riešení porúch sluchu – implantačných a neimplantačných: kochleárne implantáty, aktívne stredoušné implantáty, systémy elektro-akustickej stimulácie (EAS), implantát mozgového kmeňa, implantačné a neimplantačné systémy na princípe kostného vedenia, a najnovšie aj kolekciu pasívnych stredoušných implantátov.

Okrem najnovšieho produktu spoločnosti – pasívneho stredoušného implantátu, všetky systémy pozostávajú z rečového procesora, ktorý sa nosí externe a ktorý sa môže vizuálne podobať na konvenčný načúvací prístroj, avšak najnovšie vedecké poznatky sú aplikované najmä na vnútorné skryté časti systémov. Z toho majú osoh dotknutí ľudia už v 124 krajinách.

Prebiehajúca translačná veda v Rakúsku

Sluchové implantáty a sluchové systémy z Rakúska umožňujú sluchovo postihnutým pacientom z viac ako 3000 kliník po celom svete opäť sa zúčastňovať na auditívnych častiach spoločenského života. Viac ako 95 percent implantátov ide na export. V Rakúsku sa nachádza až 15 implantačných kliník. Úspech, ktorý implantáty prinášajú, je ohromujúci. Napriek tomu ani po 30 rokoch nie je potenciál spolupráce medzi vedeckým výskumom a komerčným vývojom na zlepšenie sluchu zďaleka vyčerpaný. Aktuálne riešené výzvy: implantáty prispôsobené individuálnym potrebám, kombinácia implantátov s farmaceutikami na optimalizáciu výsledkov sluchu a kompletne implantovateľné systémy. Prebieha paralelný výskum robotickej implantácie, ako aj výskum implantátov, ktoré podporujú ďalšie nervové funkcie.

Prebiehajúce inovácie v spoločnosti MED-EL sú založené na úzkej interdisciplinárnej spolupráci vysokokvalifikovaných výskumníkov a vývojárov, ako aj na účasti v mnohých vedeckých programoch EÚ a projektovej spolupráci s viac ako 100 výskumnými inštitúciami po celom svete.


Pri príležitosti 30 rokov translačnej vedy o dobrom sluchu bolo tento rok na túto tému uverejnené kompendium v anglickom jazyku v renomovanom časopise Acta Oto-Laryngologica. Predstavuje známy príbeh úspechu kochleárnych implantátov a oblasti ich použitia, no zároveň poskytuje pohľad do piatich aktuálnych oblastí výskumu a vývoja súvisiacich s vnútroušným implantátom. Kompendium je dostupné aj online na DOI: 10.1080/00016489.2021.1918393.