window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EV2M2QSYTL');

کاربر ایمپلنت شنوایی

Home » کاربر ایمپلنت شنوایی

کیفیت زندگی: چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد؟

2022-08-12T10:58:28+02:00

دکتر روث زورر در رشته‌ی پزشکی تحصیل کرده و دارای دکترای زیست‌شناسی است. این روزها، او در کنار سایر مطالعاتش مشغول مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ایمپلنت‌های شنوایی بر کیفیت زندگی کاربران CI تأثیر می‌گذارند.

کیفیت زندگی: چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد؟2022-08-12T10:58:28+02:00

نوجوانی با تجربه‌ی استفاده از BONEBRIDGE

2022-08-12T11:00:08+02:00

تقریباً حدود شش سال است که فیلیپ از کاشت هدایت استخوانی BONEBRIDGE در گوش چپ خود استفاده می‌کند. او اخیرا بخاطر موسیقی از هدایت استخوانی حتی در گوش سالم خود نیز استفاده می‌کند.

نوجوانی با تجربه‌ی استفاده از BONEBRIDGE2022-08-12T11:00:08+02:00
Go to Top