window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EV2M2QSYTL');

ورزش و CI

Home » ورزش و CI

نوجوانی با تجربه‌ی استفاده از BONEBRIDGE

2022-08-12T11:00:08+02:00

تقریباً حدود شش سال است که فیلیپ از کاشت هدایت استخوانی BONEBRIDGE در گوش چپ خود استفاده می‌کند. او اخیرا بخاطر موسیقی از هدایت استخوانی حتی در گوش سالم خود نیز استفاده می‌کند.

نوجوانی با تجربه‌ی استفاده از BONEBRIDGE2022-08-12T11:00:08+02:00
Go to Top