Zvyšování povědomí o ztrátě sluchu společně s Hearing Health Forum EU

Téma sluchu zůstává v EU stále ve stínu. Dobře fungující sluch je však základem komunikace a aktivní účasti ve světě slyšících. Fórum Hearing Health Forum EU se snaží zviditelnit problematiku sluchu.

Carmen Kronawettleitnerová

Fórum The Hearing Health Forum EU (HHFEU) je sdružení EURO-CIU, HEARRING a MED-EL, které v EU zvyšuje povědomí o ztrátě sluchu, komorbiditách a socioekonomických a individuálních důsledcích neléčené ztráty sluchu.

Nákladově efektivní a rovný přístup k možnostem léčby pro všechny obyvatele EU, jako jsou kochleární implantáty (CI), by prospěl nejen jejich individuálnímu zdraví, ale mohl by mít také trvalý pozitivní dopad na systémy zdravotní péče v členských státech EU.

Iniciativa se stará o veřejné záležitosti na úrovni EU, poskytuje informace, pořádá informační akce na různá témata týkající se sluchu a na politické úrovni usiluje o to, aby se sluchu přikládal význam, který si zaslouží.

Osobní osudy stojí miliardy

Gerhard byl úspěšný, finančně dobře zajištěný obchodní zástupce. Oblíbený člen golfového klubu, veselý a vždy připravený pronést nějaký vtípek. Kvůli narůstající ztrátě sluchu však tento padesátiletý muž v určitém okamžiku přestal být schopen vykonávat svou práci navzdory naslouchátkům, přišel o práci a musel se smířit se značnými finančními ztrátami. Po ztrátě zaměstnání následovalo stažení se ze společnosti, protože běžné společenské kontakty již nebyly kvůli jeho těžkému poškození sluchu možné. Gerhard upadl do deprese, jejíž léčba trvala mnoho měsíců.

Gerhardův osud sdílejí miliony lidí v EU. Přibližně 57 milionů občanů EU žije s omezující ztrátou sluchu, která není adekvátně léčena. V průměru trvá deset let, než postižení najdou řešení svého problému se sluchem. A někteří lidé trpící ztrátou sluchu se léčby nedočkají vůbec. Pouze maximálně deseti procentům dospělých, kterým by kochleární implantát mohl pomoci, je skutečně implantován.

Co tato čísla znamenají pro EU? Nedostatečně léčená ztráta sluchu má za následek menší možnosti vzdělávání, horší pracovní příležitosti, vyšší nezaměstnanost, předčasný odchod do důchodu a vyšší náklady na léčbu doprovodných onemocnění, jako jsou deprese nebo zhoršení kognitivních funkcí.

To vše stojí peníze. V EU stojí neléčená ztráta sluchu odhadem 185 miliard eur ročně.

Ztráta sluchu na politické úrovni

Zde přichází ke slovu Hearing Health Forum EU. Jeho zástupci upozorňují právě na tyto ekonomické a osobní nevýhody na politické úrovni. Poskytují informace o možnostech léčby a vedou kampaň za rozšíření zdravotní péče o sluch v EU. Mezi návrhy v tomto ohledu patří například zavedení screeningu sluchu v jednotlivých členských státech EU pro osoby starší 55 let, aby bylo možné dříve odhalit ztrátu sluchu, včas ji léčit a ušetřit tak náklady na následnou péči; náklady na následnou péči, které jsou způsobeny komorbiditami, jako jsou deprese, demence, cukrovka nebo vyšší potřeba péče; náklady na následnou péči, kterým by bylo možné předejít vhodnou léčbou ztráty sluchu, například pomocí sluchových implantátů.

Hearing Health Forum EU využívá osvětové kampaně ke zvýšení povědomí osob s rozhodovací pravomocí v oblasti zdravotní politiky EU o osobních a především ekonomických důsledcích neléčené ztráty sluchu. Akce v Evropském parlamentu jsou zaměřeny na vytvoření mezinárodní strategie pro zdraví sluchu, v níž budou mít všichni občané EU rovný přístup k vhodné léčbě. I v rámci EU se například možnosti léčby pomocí kochleárních implantátů značně liší. Zatímco v zemích, jako je Rakousko nebo Německo, jsou náklady na oboustrannou léčbu hrazeny ze státního systému zdravotní péče i v důchodovém věku, dospělým v Nizozemsku je hrazena pouze jednostranná CI. A v některých zemích EU je CI pro starší dospělé, která nemusí být financována ze soukromých zdrojů, stejně utopií.

Další doporučení k úspoře nákladů systémů zdravotní péče v celé EU a k podpoře zdravého stárnutí ve společnosti:

  • Snadnější přístup k inovativním sluchovým technologiím, včetně sluchových implantátů
  • Investovat do prevence a rehabilitace ztráty sluchu
  • Právo na přístup k odborné zdravotní péči o sluch
  • Zvyšovat povědomí o dobrém sluchu v celé EU, vzdělávat širokou veřejnost a odborníky na sluch o důsledcích neléčené ztráty sluchu

Hearing Health Forum EU se zasazuje o zdraví sluchu občanů EU - mladých i starších. ©MED-EL

Téma stárnutí je vzhledem k demografickému vývoji v EU velmi důležité. Fórum Hearing Health Forum EU se nicméně aktivně věnuje i těm nejmladším. Novorozenecké screeningy sluchu, které jsou v Rakousku úspěšně zavedeny již několik desetiletí, stále nejsou povinné ve všech zemích EU. HHFEU proto naléhavě doporučuje jejich zavedení na národní úrovni.

Svými aktivitami je HHFEU teprve na začátku své cesty: pravidelná informovanost, společná výměna informací a řešení na úrovni celé EU spolu s politickou vůlí ke změnám mají téma sluchu vyvést ze stínu.

A Gerhard? Po počátečním váhání se rozhodl pro kochleární implantát. Od té doby si opět naplno užívá života, hraje golf, našel si novou kariéru a všem nadšeně vypráví o svém CI. Jeho deprese jsou minulostí a implantáty se zdravotnickému systému vyplatily. Jedna z mnoha kalkulací nákladů a přínosů ve prospěch zdraví sluchu, z nichž mnohé bude moci Hearing Health Forum EU v budoucnu předložit Parlamentu EU.

Další informace naleznete na adrese https://www.hearinghealth.eu/.