Je lepší slyšet oběma ušima, než jen jedním. Situace, kdy pacient na každém uchu využívá jiný typ sluchové pomůcky, se nazývá bimodální slyšení.

Slyšení oběma ušima umožňuje prostorovou lokalizace zdroje zvukového signálu, jasnější vnímání zvukových signálů v blízkosti prahu slyšení a lepší porozumění řeči v hlučném prostředí – to vše spolu s pohodovějším slušením. Ne všichni pacienti s kochleárním implantátem jsou kompletně neslyšící na obou uších, mnoho z nich používá na druhostranném uchu sluchadlo. Čím lépe je při používání sluchové pomůcky napodobeno přirozené slyšení, tím více pacient z bimodálního slyšení těží. Sluchadlo a kochleární implantát musejí v tomto případě optimálně spolupracovat a interagovat, aby byly zajištěny kvalitní sluchové vjemy po všech stránkách.

I v případě, že jsou tyto dva systémy v zásadě kompatibilní, výslednou kvalitu slyšení může ovlivnit i rozdílný způsob zpracování signálu. Proto by měl systém kochleárního implantátu do co nejvyšší míry imitovat přirozené slyšení a způsob zpracování signálu v tomto kochleárním implantátu by se měl shodovat se zpracováním signálu ve sluchadle na druhém uchu.

Binaurální slyšení přináší přirozenější a reálnější sluchový prožitek pacientům s kochleárním implantátem a jednostrannou hluchotou, pacientům s bilaterálními kochleárními implantáty a také bimodálním pacientům s jedním kochleárním implantátem a naslouchadlem.

Bimodalita se sluchadly všech značek a typů

V posledních letech jsme na trhu zaznamenali narůstající počet bimodálních řešení od různých firem: funkce sluchadla se většinou shodují s audio procesorem od stejné výrobní společnosti.

Zvažování kochleárního implantátu poté neumožňuje individuální optimalizaci sluchadla. Na druho stranu tato metoda zavazuje pacienta s bimodálním řešením k používání sluchadel stejné značky, jako je značka kochleárního implantátu, po celou dobu životnosti tohoto impolantátu. Vyhledávání vhodných sluchadel a správných individuálních nastavení může v něterých případech trvat i několik let – pacient se tak vzdává kdysi fungujícího řešení a vstupuje na cestu, na které se bude muset naučit slyšet i s kochleárním implantátem, což zpočátku pro pacienty znamená určitou ztrátu sluchu.

Jelikož se společnost MED-EL snaží při konstrukci kochleárních implantátů napodobit přirozené orgány slyšení co nejpřesněji, pacienti s jednostranným kochleárním implantátem mohou na druhém uchu dále používat sluchadlo, na které jsou již zvyklí – a to i s původním nastavením. Pokud je pak v budoucnu potřeba nové sluchadlo, pacient si může vybrat z celé škály nabízených sluchadel na trhu.

Správná hlasitost

Zdravé lidské ucho je přibližně třikrát citlivější na tiché zvuky, než na zvuky hlasité. Tato funkce amplifikace (zesílení) zvuku se při ztrátě sluchu ve vnitřním uchu vytrácí, a dnešní moderní sluchadla se ji snaží napodobit. Audio procesory kochleárních implantátů zesilují tiché zvuky a jejich výrobci při vytváření tohoto jevu zaujímají různé strategie a postupy.

Tzv. dvojsmyčkové automatické řízení bylo pro audi procesory MED-EL navrženo tak, aby imitovalo přirozenou funkci co nejlépe. Řízní může být také manuálně upravováno – měnit je možné hlasitost sluchadla na druhém uchu. Sjednocení hlasitosti sluchadla a kochleárního implantátu je většinou jediným potřebným krokem, který musí být proveden, aby mohl kochleární implantát bez potíží spolupracovat se sluchadlem. Sluchadlo může zůstat nastavené tak, aby vytvářelo ideální sluchový vjem na neoperované straně, nezávisle na kochleárním implantátu.

Stimulace na správném místě

Vysoké tóny jsou vnímány při vstupu do závitů hlemýždě a nízké tóny pak na samé vrcholu. Při kochleární implantaci zavádějí chirurgové do nefunkčních závitů hlemýždě elektrodu. Tato elektroda poté vytváří elektrické impulzy, které jsou přenášeny na sluchový nerv a dále do mozku, kde dochází k jejich zpracování a uvědomování.

Dlouhé elektrody pokrývají celou délku hlemýždě, což umožní přesnou stimulaci nervu na místě, kde by k tomuto jevu docházelo i při přirozeném slyšení. Společnost MED-EL přinesla tyto dlouhé elektrody na trh již v roce 1994 a dodnes je stále jediným výrobcem, který tento druh elektrod nabízí. V kombinaci s rovněž unikátním způsobem kódování umožňují výrobky MED-EL excelentní napodobení výšky tónů, které jsou velmi blízké přirozenému slyšení či slyšení se sluchadly.

Stimulace ve správný čas

V přirozeném procesu slyšení se v hlemýždi vytváří tzv. cestující vlna, která si šíří z oválného okénka na špičku závitů hlemýždě. Ve spojení s rozložením zvukových frekvencí tento jev způsobuje přibližně třísekundové zpoždění pro hluboké zvuky. Toto zpoždění je v audio procesorech MED-EL replikováno.

Sluchadla potřebují dodatečný čas pro zpracování zvuku, aby jejich nositel mohl řeči optimálně porozumět. Pacienti většinou těchto několik milisekund nezaznamenají. Pokud se toto zpoždění týká pouze jedné strany v případě binaurálních pacientů, může být tento časový rozdíl interpretován centrální nervovou soustavou špatně: pak by byly výhody bilaterálního slyšení omezeny. Aktuálně dostupné audio procesory kochleárních implantátů MED-EL mohou také synchronizovat své zpracovávání chronologicky se sluchadlem na druhém uchu. Tato funkce je pro MED-EL unikátní.

Hear everything well on both sides

Pro mnoho pacientů s kochleárními implantáty je důležité spojení sluchových systémů s externími zvukovými zdroji. To je snadno umožněno díky standardizovaným kontaktům a bez nutnosti vazby na určitého výrobce nebo společnost. Indukční smyčky Bluetooth umožňují tento typ standardizovaného kontaktu mezi sluchovým systémem a zvukovým zdrojem: bezdrátové streamování na smartphone nebo tablet, televizi nebo jiné kompatibilní zvukové zdroje.

Kombinace excelentního kochleárního implantátu se sluchadlem, které konkrétním pacientům vyhovuje co nejlépe, je pro bimodální slyšení naprosto klíčová. Téměř přirozené zpracování zvukového signálu a jedinečné funkce zajišťují, že je možné kochleární implantáty MED-EL zkombinovat se sluchadly kterékoli značky a bude zaručena ideální komplementarita.