مسئول محتوا:

MED−EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria
تلفن تماس: 88 77 5 43+
office@medel.com

ثبت نام – شماره FN 48608h
UST.-ID-NUMMER: ATU 31722507

مدیر عامل:
Univ.Doz. دکتر Ingeborg Hochmair

سلب مسئولیت / محرومیت از مسئولیت:

محتوای پیشنهاد آنلاین

ناشران وب سایت «شنوایی مادام العمر» هیچ گونه مسئولیتی در قبال موضوعی بودن، صحت، کامل بودن یا کیفیت اطلاعات ارائه شده ندارند. بنابراین ادعای مسئولیت علیه ناشران در مورد خسارت ناشی از استفاده از هر گونه اطلاعات ارائه شده، از جمله هر نوع اطلاعاتی که ناقص یا نادرست باشد، رد خواهد شد، مگر اینکه ثابت شود که ناشران عمدا یا با سهل انگاری فاحش عمل کرده‌اند. همه پیشنهادات قابل تغییر و غیراجباری هستند. ناشران صریحاً این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که بدون اطلاع قبلی، بخش‌هایی از صفحات یا کل پیشنهاد را تغییر، تکمیل یا حذف کنند یا انتشار را به طور موقت یا دائم متوقف کنند.

اعتبار قانونی این سلب مسئولیت

این سلب مسئولیت باید به عنوان بخشی از نشریه اینترنتی تلقی شود که به آن اشاره شده است. اگر بخش‌ها یا شرایط مختص این بیانیه تماما معتبر نباشد و یا در کل دیگر از نظر قانونی معتبر نباشد، محتوا یا اعتبار سایر بخش‌ها تحت تأثیر این واقعیت باقی می‌ماند.

مراجع و پیوندها

ناشران مسئولیتی در قبال مطالبی که از صفحات خود پیوند داده شده یا به آنها ارجاع داده می شود، ندارند – مگر اینکه اطلاعات کاملی از مطالب غیرقانونی داشته باشند و بتوانند از دیدن آن صفحات توسط بازدیدکنندگان سایت خود جلوگیری کنند. بنابراین ناشران صریحاً اعلام می کنند که در زمان ایجاد پیوندها، صفحات پیوند شده مربوطه عاری از محتوای غیرقانونی بودند. ناشران هیچ تأثیری بر طراحی فعلی و آینده و محتوای صفحات پیوند داده شده ندارند. بنابراین، آنها به صراحت از تمام محتویات همه صفحات پیوند شده جدا هستند. This statement applies to all links and references set within the own Internet offer as well as to external entries in guest books, discussion forums and mailing lists set up by the publishers. Liability for illegal, incorrect, or incomplete content and in particular for damage arising from the use or non-use of such information lies solely with the provider of the site to which reference is made, and not with the party who merely refers to the publication in question via links.

COPYRIGHT AND TRADEMARK LAW

The publishers strive to respect the copyrights of the photographs, graphics, sound documents, video sequences and texts used in all publications, to use photographs, graphics, sound documents, video sequences and texts created by themselves or to use license-free photographs, graphics, sound documents, video sequences and texts. All brand names and trademarks mentioned on the website and, if applicable, protected by third parties, are subject to the provisions of the applicable trademark law and the ownership rights of the respective registered owners without restriction. The mere mention of a trademark does not imply that it is not protected by the rights of third parties! The Lifelong Hearing copyright notice applies to the texts, photographs, graphics, sound documents and video sequences published on the Lifelong Hearing website.